اين خانه سياه است

اي مفتخر به طالع مسعود خويشتن # تاثير اختران شما نيز بگذرد

Sunday, April 09, 2006
سگ كشي
سگ حيوان وفاداريست . آنقدر وفادار كه از ياد نميبرد چهره احسان كننده را . احساني ناچيز ، در حد خشكه ناني بيات . سگ حيوان وفاداريست ولي دنياي سگي پر از بي وفاييست . دنياي سگي دو رنگ دارد . سياه وسياه تر . اولي سياهي است از جنس رنگ .رنگي كه در انتهاي پاييز بر روي ذغال مي ماند. درست تر انست كه بگوييم سياهيي روشن است و ديگري سياهي تيره . از جنس قلب . در دنياي سگي ، سگ رنگ اول را ميبيند و ميدرد . ولي رنگ دوم را نه ميبيند و نه شامه اش توان استشمامش دارد . پس جذبش ميشود . سگ مجذوب سياهي ديگر هرچه شود سگ نميشود . به كلامي ديگر به سياهي اندرون ميشود و هيولا بيرون مي آيد . از هيولا بايد حذر كرد . افلا يعقلون . حيف از وفاداري ديوانه وار و سگي من در دنياي بي وفايي . در دنياي سياه تيره